“සාර්ථකත්වය සැමවිටම ශ්‍රේෂ්ඨත්වය ගැන නොවේ. එය ස්ථාවරත්වය ගැන ය. නොකඩවා වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කිරීම සාර්ථකත්වයට මග පාදයි. ශ්‍රේෂ්ඨත්වය පැමිණේ.”