බුද්ධ ධර්මය ආරක්ෂා කරගන්න භික්ෂූන්ගේ අශුද්ධ තැන් ප්‍රහාණය කරගන්න

44 Views No Comments

සම්බුද්ධ රාජ්‍ය ආරක්ෂා කරගන්න භික්ෂූන්ගේ අශුද්ධ තැන් ප්‍රහාණය කරගන්න පූජ්ය පාද කළුබෝවිල පදුම හිමි

 

Date

April 6, 2024

Leave us a comment

Quick Menu